Polityka prywatno艣ci L&G Biuro Rachunkowe sp贸艂ka cywilna Iwona Lewandowska, Ma艂gorzata Grabowska z siedzib膮 w 艁odzi, ul. Marato艅ska 39c lok. 1 (NIP 727-278-77-79) opisuj膮ca zasady przetwarzania przez nas informacji na Tw贸j temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L2016, Nr 116) 鈥 dalej jako: RODO, niniejszym zawiadamiamy o obowi膮zuj膮cych od dnia 25 maja 2018 roku zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych.

Informacje og贸lne.

1. Niniejsza Polityka Prywatno艣ci okre艣la zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez U偶ytkownik贸w w zwi膮zku z korzystaniem przez nich z serwisu funkcjonuj膮cego pod adresem url: lodz-ksiegowa.pl

2. Administratorem Pa艅stwa danych osobowych, a zatem podmiotem kt贸ry dane osobowe przetwarza s膮 wsp贸lnicy sp贸艂ki cywilnej L&G Biuro Rachunkowe s.c. Iwona Lewandowska, Ma艂gorzata Grabowska z siedzib膮
w 艁odzi, ul. Marato艅ska 39c lok. 1, 94-102 艁贸d藕, wpisani do CEIDG, NIP 727-278-77-79, REGON 101501340, zwana dalej 鈥濧dministratorem鈥.

Z Administratorem mo偶na skontaktowa膰 si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

a) telefonicznie pod numerem telefonu: 513-071-175 lub 604-864-610

b) za po艣rednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@lodz-ksiegowa.pl

c)korespondencyjnie na adres Administratora: ul. Marato艅ska 39c/1, 94-102 艁贸d藕

Niniejszym informujemy, 偶e Administrator nie ustanowi艂 Inspektora danych osobowych.

3. W trosce o bezpiecze艅stwo powierzonych nam danych opracowali艣my wewn臋trzne procedury i zalecenia, kt贸re maj膮 zapobiec udost臋pnieniu danych osobom nieupowa偶nionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodno艣膰 z odpowiednimi aktami prawnymi – ustaw膮
o ochronie danych osobowych, ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wsp贸lnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane s膮 na podstawie zgody wyra偶anej przez U偶ytkownika oraz w przypadkach, w kt贸rych przepisy prawa upowa偶niaj膮 Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa lub w celu realizacji zawartej pomi臋dzy stronami umowy.

5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w nast臋puj膮cych celach:

  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie rozm贸w typu chat online
  • Obs艂uga zapyta艅 przez formularz
  • Realizacja zam贸wionych us艂ug
  • Prezentacja oferty lub informacji

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u偶ytkownikach i ich zachowaniu w nast臋puj膮cy spos贸b:

a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, kt贸re zostaj膮 wprowadzone do system贸w Operatora.

b) Poprzez zapisywanie w urz膮dzeniach ko艅cowych plik贸w cookie (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥).

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez u偶ytkownika.

8. Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obs艂ugi kontaktu informacyjnego.

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostan膮 sprzedane ani udost臋pnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Do danych zawartych w formularzu przys艂uguje wgl膮d osobie fizycznej, kt贸ra je tam umie艣ci艂a. Osoba ta ma r贸wnie偶 praw do modyfikacji
i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatno艣ci serwisu, na kt贸re mo偶e wp艂yn膮膰 rozw贸j technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozw贸j naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach b臋dziemy informowa膰 w spos贸b widoczny i zrozumia艂y.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych s膮 chronione
w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzi臋ki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostaj膮 zaszyfrowane w komputerze u偶ytkownika i mog膮 by膰 odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpiecze艅stwa.

3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczeg贸lno艣ci oznacza regularne aktualizacje komponent贸w programistycznych.

Hosting

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: ogicom.pl

2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzib膮 w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Pozna艅, wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapita艂 zak艂adowy 215.228,00 z艂 w pe艂ni wp艂acony.

3. Pod adresem https://ogicom.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o hostingu
i sprawdzi膰 polityk臋 prywatno艣ci firmy hostingowej.

4. Firma hostingowa:

  • stosuje 艣rodki ochrony przed utrat膮 danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpiecze艅stwa),
  • stosuje adekwatne 艣rodki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek po偶aru (np. specjalne systemy ga艣nicze),
  • stosuje adekwatne 艣rodki ochrony system贸w przetwarzania na wypadek nag艂ej awarii zasilania (np. podw贸jne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napi臋cia UPS),
  • stosuje 艣rodki fizycznej ochrony dost臋pu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dost臋pu, monitoring),
  • stosuje 艣rodki zapewnienia odpowiednich warunk贸w 艣rodowiskowych dla serwer贸w jako element贸w systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunk贸w 艣rodowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwi膮zania organizacyjne dla zapewnienia mo偶liwie wysokiego stopnia ochrony i poufno艣ci (szkolenia, wewn臋trzne regulaminy, polityki hase艂 itp.),
  • powo艂a艂a Inspektora Ochrony Danych.

5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodno艣ci technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mog膮 podlega膰:

  • zasoby okre艣lone identyfikatorem URL (adresy 偶膮danych zasob贸w 鈥 stron, plik贸w),
  • czas nadej艣cia zapytania,
  • czas wys艂ania odpowiedzi,
  • nazw臋 stacji klienta 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 HTTP,
  • informacje o b艂臋dach jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika (referer link) 鈥 w przypadku gdy przej艣cie do Serwisu nast膮pi艂o przez odno艣nik,
  • informacje o przegl膮darce u偶ytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne zwi膮zane z procesem samodzielnego zamawiania us艂ug poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje zwi膮zane z obs艂ug膮 poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysy艂anej przez Operatora.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niekt贸rych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa膰 Twoje dane osobowe innym odbiorcom, je艣li b臋dzie to niezb臋dne do wykonania zawartej z Tob膮 umowy lub do zrealizowania obowi膮zk贸w ci膮偶膮cych na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorc贸w:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upowa偶nieni pracownicy i wsp贸艂pracownicy, kt贸rzy korzystaj膮
   z danych w celu realizacji celu dzia艂ania strony
  • firmy, 艣wiadcz膮ce us艂ugi marketingu na rzecz Administratora.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie d艂u偶ej, ni偶 jest to konieczne do wykonania zwi膮zanych z nimi czynno艣ci okre艣lonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowo艣ci). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie b臋d膮 przetwarzane d艂u偶ej ni偶 przez 3 lata.

3. Przys艂uguje Ci prawo 偶膮dania od Administratora:

  • dost臋pu do danych osobowych Ciebie dotycz膮cych,
  • ich sprostowania,
  • usuni臋cia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.

4. Przys艂uguje Ci prawo do z艂o偶enia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie b臋dzie mog艂o by膰 wykonane w przypadku istnienia wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec Ciebie interes贸w, praw
i wolno艣ci, w szczeg贸lno艣ci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.

5. Na dzia艂ania Administratora przys艂uguje skarga do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb臋dne do obs艂ugi Serwisu.

7. W stosunku do Ciebie mog膮 by膰 podejmowane czynno艣ci polegaj膮ce na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu 艣wiadczenia us艂ug w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpo艣redniego.

8. Dane osobowe nie s膮 przekazywane od kraj贸w trzecich w rozumieniu przepis贸w o ochronie danych osobowych. Oznacza to, 偶e nie przesy艂amy ich poza teren Unii Europejskiej.

Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u偶ytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostan膮 one podane.

2. Serwis mo偶e zapisa膰 informacje o parametrach po艂膮czenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niekt贸rych wypadkach, mo偶e zapisa膰 informacj臋 u艂atwiaj膮c膮 powi膮zanie danych w formularzu z adresem e-mail u偶ytkownika wype艂niaj膮cego formularz. W takim wypadku adres e-mail u偶ytkownika pojawia si臋 wewn膮trz adresu url strony zawieraj膮cej formularz.

4. Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs艂ugi zg艂oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji us艂ug itp. Ka偶dorazowo kontekst i opis formularza w czytelny spos贸b informuje, do czego on s艂u偶y.

Logi Administratora

1. Informacje zachowaniu u偶ytkownik贸w w serwisie mog膮 podlega膰 logowaniu. Dane te s膮 wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analiz臋 statystyczn膮 ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzib膮 w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej us艂ugi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Us艂uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika. W zakresie informacji o preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰
i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalaj膮ce na dopasowanie przekaz贸w reklamowych do zachowania u偶ytkownika na stronie, co mo偶e dawa膰 z艂udzenie, 偶e dane osobowe u偶ytkownika s膮 wykorzystywane do jego 艣ledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania 偶adnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich dzia艂a艅 jest w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookie.

3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, 偶e serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzib膮 w USA) wie, 偶e dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec kt贸rych sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie 偶adnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Us艂uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika.

Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plik贸w cookies.

2. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne,
w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:

a) utrzymanie sesji u偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej u偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;

b) realizacji cel贸w okre艣lonych powy偶ej w cz臋艣ci „Istotne techniki marketingowe”.

5. W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.

6. Oprogramowanie do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plik贸w cookies. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plik贸w cookies Szczeg贸艂owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮ce z operatorem Serwisu podmioty, w szczeg贸lno艣ci dotyczy to firm: Google (Google Inc.
z siedzib膮 w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzib膮 w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzib膮 w USA).

Zarz膮dzanie plikami cookies 鈥 jak w praktyce wyra偶a膰 i cofa膰 zgod臋?

1. Je艣li u偶ytkownik nie chce otrzymywa膰 plik贸w cookies, mo偶e zmieni膰 ustawienia przegl膮darki. Zastrzegamy, 偶e wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w cookies niezb臋dnych dla proces贸w uwierzytelniania, bezpiecze艅stwa, utrzymania preferencji u偶ytkownika mo偶e utrudni膰, a w skrajnych przypadkach mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie ze stron www

2. W celu zarz膮dzania ustawienia cookies wybierz z listy poni偶ej przegl膮dark臋 internetow膮, kt贸rej u偶ywasz i post臋puj zgodnie z instrukcjami:

Urz膮dzenia mobilne: