TARCZA ANTYKRYZYSOWA – POMOC W RAMACH COVID – 19

Tarcza antykryzysowa była wielokrotnie nowelizowana. Obecnie funkcjonują trzy tarcze, przed nami jeszcze jedna wersja, tym razem 4.0. W każdej ustawodawca przewidział rozwiązania dla małych, średnich i dużych firm. Skorzystanie z jednego nie wyklucza możliwości sięgnięcia również po inne rozwiązania. Pomoc możemy uzyskać z ZUS, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dotychczas ponad 2 miliony uprawnionych podmiotów skorzystało ze zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju, obniżonego czasu pracy, pożyczek czy odroczenia składek i podatków. Ze wszystkich instrumentów wsparcia, jakie oferuje tarcza antykryzysowa, przedsiębiorcy otrzymali łącznie już blisko 10,5 mld zł. Jest to efekt prawie dwóch miesięcy działania specustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa.

Tarcza antykryzysowa - pomoc dla firm

Główne założenia Tarczy Antykryzysowej:

 • Ponad 212 mld na ochronę miejsc pracy i gospodarki
 • 100 mld zł dodatkowe środki w ramach Tarczy Finansowej
 • 5 obszarów działań: pracownicy, firmy, zdrowie, instytucje finansowe, inwestycje

Poniżej prezentujemy najważniejsze i najpopularniejsze rozwiązania przewidziane w tarczy antykryzysowej.

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania składek można złożyć max. z okres 3 miesięcy: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ważne! Pełne zwolnienie ze składek ZUS przysługuje samozatrudnionym i zatrudniającym do 10 osób, częściowe zatrudniającym od 10 do 49 osób, a także osób korzystających z ULGI NA START, oraz przedsiębiorcy, których przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 15 681 złotych (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku), ale dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 złotych. Warto pamiętać, że te dwie ostatnie grupy mogą skorzystać ze zwolnienia tylko za miesiące kwiecień i maj 2020 r.

Aby skorzystać ze zwolnienia ze składek trzeba złożyć wniosek do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku. Wniosek można złożyć elektronicznie przez ZUS PUE. Trzeba go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiace

pomoc dla firm COVID-19

Świadczenie postojowe

Dla osób prowadzących działalność gospodarczązleceniobiorców. Świadczenie postojowe przysługuje co do zasady w kwocie 2080 zł brutto miesięcznie. Można o nie wnioskować max. przez trzy miesiące. Świadczenie jest zwolnione z podatku i nieoskładkowane.

Osoby, które są na karcie podatkowej i korzystają jednocześnie ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają 1300 złotych. O to świadczenie z ZUS mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą i zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli zlecenia lub dzieła, o ile nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. ZUS wypłaca świadczenie niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania na konto.

Jakie warunki należy spełnić?

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą są to:

 • rozpoczęcie działalności przed 1 lutego br.
 • spadek przychodów o co najmniej 15 proc. w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie ma tutaj górnego limitu przychodów.

Świadczenie przysługuje również samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia br. Tu nie ma wymogu spadku obrotów.

Aby otrzymać świadczenie postojowe drugi i trzeci raz nie jest wymagany spadek przychodów. Do wniosku dodane zostało oświadczenie, że sytuacja materialna wskazana w pierwszym wniosku ubiegającego się o świadczenie postojowe nie uległa poprawie.

W przypadku zleceniobiorców obowiązuje limit zarobków. Wniosek za zleceniobiorcę składa zleceniodawca. Może to zrobić najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii. Zleceniobiorca musi złożyć oświadczenia, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów. Warunkiem uzyskania świadczenie jest wykonywanie umowy zawartej przed 1 kwietnia, z której przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy niż 15 595,74 zł (od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS. Do wniosku trzeba dołączyć kopię umowy. Aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe, trzeba złożyć nowy wniosek. O kolejne świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.

Uwaga! Wniosek o świadczenie postojowe można składać nawet przez trzy miesiące po odwołaniu stanu epidemii. Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza oraz https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne

Świadczenia postojowe, pomoc COVID-19

Niskooprocentowana pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Mikroprzedsiębiorcy mogą złożyć do powiatowych urzędów pracy wnioski o jednorazowe pożyczki do wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Pożyczka wypłacana  jest jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. To oznacza, że aby nie zwracać, trzeba pamiętać o złożeniu wniosku w ciągu 14 dni od spełnienia warunku umorzenia.

Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

oraz https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Dofinansowania dla firm, covid-19

Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób niezatrudniających pracowników

Można uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 • Minimum 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie = 1.300 zł,
 • Co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie = 1.820 zł,
 • Min. 80 proc. –  dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie = 2.340 zł.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Można od razu wnioskować o dofinansowanie za okres 3 miesięcy. Jednak jeśli przewidujemy, że nasze obroty będą miały tendencję spadkową w kolejnych miesiącach, to wniosek o dofinansowanie możemy złożyć w kolejnym miesiącu. Wsparcie przysługuje za okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

A jak rozumieć obrót? W praktyce dla wielu z nas obrotem będzie przychód. Podatnicy VAT, w większości we wnioskach jako obrót podają przychód netto. Pamiętajmy o tym, że organy mogą weryfikować te informacje. Będą bazować na danych, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa ( nip. PIT, CIT, JPK).

Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci
oraz https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Tarcza antykryzysowa - księgowość dla firm

Dofinansowanie do wynagrodzeń za przestój i obniżony wymiar czasu pracy z Wojewódzkich Urzędów Pracy – dla wszystkich firm

Pracodawcy mogą składać wnioski do Wojewódzkich Urzędów Pracy o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy. Skorzystanie z innych form pomocy nie wyklucza możliwości skorzystania z tej formy pomocy. Dopłaty są udzielane na 3 miesiące liczone od daty złożenia wniosku. Są udzielane do wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub wykonujących czynności na podstawie innej umowy o świadczenie usług, jeżeli taka umowa podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Dofinansowanie nie dotyczy umów o dzieło. Wsparcie nie przysługuje w stosunku do pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe, niż 15 595,74 zł brutto (niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS). Co ważne, tarcza antykryzysowa 2 zlikwidowała warunek utrzymania zatrudnienia przez 3 miesiące po zakończeniu pobierania dopłat. Chociaż jak alarmują eksperci wzory umów z WUP według stanu na 21 kwietnia nadal zawierają to postanowienie.

Dopłatę można dostać pod warunkiem:

 • osiągnięcia spadku obrotów o nie mniej, niż o 15 proc. (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub nie mniej niż o 25 proc. obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego;
 • uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi warunków postoju i obniżenia czasu pracy;
 • opłacenia składek i podatków do końca trzeciego kwartału 2019 roku.

Czym jest przestój ekonomiczny? Jest to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, który pozostawał w gotowości do świadczenia pracy. Wówczas wynagrodzenie może być obniżone do 50 proc., ale nie mniej, niż do wysokości pensji minimalnej (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) – 2.600 zł brutto na pełen etat. Dopłata obejmuje dofinansowanie 50 proc. wynagrodzenia minimalnego (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, tj. całego etatu, pół etatu etc.), czyli 1 300 zł dla pełnego etatu oraz środki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę, w zakresie przyznanego dofinansowania (łącznie ok. 1 530 zł na pracownika miesięcznie przy pełnym etacie). Jeśli jednak pracodawca skorzystał ze zwolnienia ze składek, nie dostaje dopłaty do nich.

Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w związku z COVID-19, może obniżyć wymiaru czasu pracy o 20 proc, nie więcej jednak niż do 0,5 etatu, przy czym wynagrodzenie pracownika wynikające z tego obniżenia nie może być niższe, niż minimalne (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy), czyli niższe niż 2 600 zł przy pełnym etacie, po obniżeniu 1300 zł. Względem wynagrodzenia wynikającego z obniżonego wymiaru czasu pracy dofinansowanie obejmuje maksymalnie ok. 2 465 zł na pracownika miesięcznie, w zależności od wynagrodzenia bazowego:

 • dofinansowanie do połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż do kwoty 40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (według danych prognozowanych 40 proc. z 5 198,58 zł = 2.079,43  zł)
 • środki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę, w zakresie przyznanego dofinansowania.

Ważne! Wojewódzkie Urzędy Pracy mogą odmówić przyznania dofinansowania za okres krótszy, niż miesiąc kalendarzowy.

Doradztwo firm - covid-19

Tarcza finansowa (tarcza antykryzysowa) z Polskiego Funduszu Rozwoju

Mikrofirmy

Subwencja finansowa skierowana jest do przedsiębiorstw, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych) i  których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Warunkiem jest spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19. Tak w skrócie wygląda tarcza antykryzysowa.

Z finansowania będą mogły też skorzystać firmy objęte zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.

Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio będzie to 70-90 tys. zł), a 75% jej wartości może być bezzwrotne.

25% wartości subwencji może być bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia.

50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji.

Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Subwencja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzeń pracowników, a 25% na przedterminową spłatę kredytów. Zabezpieczeniem subwencji są weksle.

Małe i średnie firmy – tarcza antykryzysowa

Subwencja finansowa skierowane jest do firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% spadek przychodów, zwrot po 12 miesiącach przez 24 miesiące).

Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Warto tutaj zaznaczyć, że do ustalenia statusu mikro i średniej firmy nie zalicza się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowywania zawodowego.

Duże firmy

Tarcza antykryzysowa dla firm, zatrudniających od 250 pracowników PFR proponuje 3 formy finansowania:

 • Finansowanie płynnościowe – w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł.
 • Preferencyjne finansowanie –  w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
 • Inwestycyjne – w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Maksymalna wartość programu dla dużych firm wynosi 25 mld zł, natomiast zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld zł.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomoc w rozłożeniu podatków – tarcza antykryzysowa

W tym zakresie rozliczeń podatkowych Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na jakieś radykalne zmiany przepisów. Podatnicy PIT dostali jednak więcej czasu na rozliczenia. Zniesiono opłatę prolongacyjną w przypadku rozłożenia zaległości podatkowych na raty. Do dyspozycji podatników są zatem klasyczne metody przewidziane w ordynacji podatkowej.

Pomoc biura rachunkowego – księgowość online

Powyższy artykuł stworzyliśmy dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zetknęli się z problemami wynikającymi z epidemii. Pomimo pomocy płynącej ze strony rządu, nadal wielu właścicieli firm szuka dodatkowej pomocy. Jeśli i ty szukasz wsparcia, napisz do nas: http://lodz-ksiegowa.pl/kontakt/. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego. Biuro rachunkowe L&G jest do twojej dyspozycji każdego dnia. Nieważne z którego miejsca polski jesteś – obsługujemy cały kraj, oferujemy księgowość online.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać od przyszłego roku z Małego ZUS-u plus?

 • Trzeba spełnić kryterium przychodowe (limit 120 tys. złotych).
 • Trzeba prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
 • Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.
 • Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie to więc wymagać wypełniania żadnych dodatkowych nowych formularzy ani druków.
 • Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.
 • Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy.
 • Chęć korzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji. Jednak w przypadku, gdy uprawnienie do korzystania z Małego ZUS-u plus uzyska się później, w trakcie roku, wówczas będzie przysługiwał termin 7-dniowy.
 • Będzie można nadal skorzystać z pozostałych ulg w opłacaniu składek na ubezpieczania społeczne:w pierwszej kolejności „ulga na start” (6 pełnych okresów rozliczeniowych), później preferencyjny ZUS (24 miesiące), a następnie Mały ZUS plus.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań nasza doświadczona obsługa księgowa firm w Łodzi chętnie służy pomocą oraz radami. Zachęcamy do kontaktu!

Nowe zasady prowadzenia ewidencji będą obowiązywały podatników VAT od 1 kwietnia 2020 r.

Nowy JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

1. Kogo obejmą zmiany?

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:

 • od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, natomiast pozostałe dobrowolnie,
 • od 1 lipca 2020 r.obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy skorzystają z możliwości składania JPK_VAT za okresy od 1 kwietnia 2020 r., to nie będą mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach.

Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż za pośrednictwem JPK_VAT.

2. Co zastąpi nowy plik JPK_VAT?

Nowy JPK_VAT zastąpi dotychczasowe rozliczenia VAT dokonywane w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K.

Nie będzie natomiast dotyczyć deklaracji podatkowych, czyli VAT-12,   VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14.

3. Co będzie zawierać nowy JPK_VAT?

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres – część ewidencyjna,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) – część deklaracyjna,
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

4. Przygotowanie i wysyłka nowego JPK_VAT.

Podatnik będzie przygotowywać i wysyłać tylko jeden plik, a nie jak dotychczas dwa. Nowy plik JPK_VAT będzie się składał z dwóch części (ewidencyjnej i deklaracyjnej).

JPK_VAT będzie składany wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

 • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie,
 • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
 • profilem zaufanym,
 • danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Nasza księgowość z chęcią udzieli rad przy ewentualnych poprawkach wypełnionego dokumentu bądź udzieli pomocy jeśli wystąpi jakaś nieścisłość.

5. A co z podatnikami rozliczającymi się kwartalnie?

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie będą przez pierwsze dwa miesiące kwartału wysyłać wypełniony plik JPK_VAT w części ewidencyjnej a za 3 miesiąc kwartału prześlą plik uzupełniony dodatkowo o część deklaracyjną za cały kwartał.

6. Czy zmieni się ewidencja VAT?

Tak. W nowym rozporządzeniu Ministerstwo Finansów bardzo szczegółowo określa, co powinno znaleźć się w nowej ewidencji VAT.

Co więcej w przyszłym roku do ewidencji wprowadzono dodatkowe oznaczenia dla transakcji oraz dokumentów sprzedaży.