28.10.2019
Podsumowanie zmian po 1 września 2019 r.

Oto najważniejsze zmiany, które dotkną największą liczbę prowadzących działalność gospodarczą:

  1. od września obowiązuje tzw. biała lista podatników VAT – tutaj link do wyszukiwarki: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Jeżeli kontrahent przeleje pieniądze na inny rachunek niż wskazany na białej liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu. Stąd też, aby uniknąć przykrych konsekwencji, przy każdej wpłacie trzeba sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście.

  1. Obowiązkowy split payment zacznie funkcjonować już od 1 listopada 2019 roku i stosowany będzie wobec sprzedaży usług i towarów z załącznika nr 15, która ma miejsce od 1 listopada 2019 roku.Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył transakcji z załącznika nr 15 ustawy o VAT, czyli m.in. tych, które dotychczas były rozliczane odwrotnym obciążeniem VAT.Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:- obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,- wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,

    – co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,

    – sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Wobec tego od listopada znika procedura odwrotnego obciążenia.

Wszystkie transakcje tak jak dotychczas wynoszące więcej niż 15 tys. zł muszą być regulowane przelewem. A jeśli choćby jedna pozycja na fakturze będzie dotyczyła towaru/usługi wymienionego w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, należy dodatkowo zastosować mechanizm podzielonej płatności.

  1. Od 1 stycznia 2020 roku zostanie wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.Sprzedawca nie będzie miał prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego  żądania przez kupującego w ustawowym terminie.
  2. Od 1 stycznia 2020 r. pierwsza grupa podatników będzie obligatoryjnie zobowiązana do stosowanie wyłącznie kas fiskalnych online. W pierwszej kolejności będą to firmy działające w branży paliwowej (sprzedaż paliw) oraz świadczące usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji .

Pół roku później, czyli 1 lipca 2020 roku przedsiębiorcy z branży gastronomicznej oraz świadczący usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i prowadzący sprzedaż węgla zostaną objęci obowiązkiem stosowania w/w kas fiskalnych.

Trzecia grupa to branża budowlana, usługi fryzjerskie, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, która od 1 stycznia 2021 r. będzie musiała prowadzić sprzedaż przy użyciu kas online.

Relizacja: Travi Agencja